Енергийна ефективност

„Мега Билд" ЕООД извършва следните услуги, свързани с извършване на енергийно паспортизиране, обследване и сертифициране на сгради, обследване на промишлени системи, проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради и управление по енергийна ефективност, както и услуги, свързани с предварителна подготовка и съгласуване на проектна документация в посочената област:

 • Обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по смисъла на Закона за енергийната ефективност, НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
 • Извършване на проверки за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации по реда на Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г.
 • Извършване на оценка на енергийните спестявания на сгради
 • Въвеждане на интегрираното проектиране при прилагане на пакети от мерки за повишаване на ЕЕ
 • Енергийно сертифициране на нови сгради
 • Енергийни и финансови анализи
 • Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране на проекти за енергийна ефективност
 • Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране от структурните фондове на ЕС
 • Енергийни измервания
 • Задания за проектиране на енергийноефективни сгради
 • Проучвания в областта на енергетиката, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и достъпността на населението до комуналните услуги на местно, национално и регионално равнище