Хотелски комплекс в с. Нови извор, общ. Асеновград

Хотелски комплекс в с. Нови извор, /ЕКАТТЕ 32398.21.42/, общ. Асеновград

Хотел с ресторант и Хотел с външен бар, които заедно с прилежащото околно пространство формират хотелски комплекс на територията на имота. Извършеното детайлно обследване за енергийна ефективност на двете сгради е в съответствие с изискванията на Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради и категориите сертификати, ЗЕЕ от 14.11.2008 г., изм. и доп., ДВ бр. 59 от 05.07.2013 г., както и всички съпътстващи нормативи.

Обектът се финансира от Европейски фонд

DSC09047Sertifikat 1-1web

РЗП: 652 м²

Извършени дейности:

Енергиен одит-енергийно обследване и сертифициране на обекта съгласно НАРЕДБА 16-1594 от 13.11.2013г. за обследване на енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

DSC09107DSC09109DSC09187

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Марио-2003" ЕООД, гр. Асеновград

Стойност

РЗП

Период

Състояние

В процес на изпълнение

Предоставени услуги

Енергийна ефективност