Проект, община Доспат

Проект, община Доспат

Извършени дейности:

Изготвяне на проектно предложение-апликационни форми, бюджет и декларации, за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома" по приоритетна ос 5:"Социално включване и насърчаване на социалната икономика", ОП"Развитие на човешките ресурси"

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Доспат

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Консултантска дейност по европроекти