Ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградата на СОУ Христо Ботев, гр. Драгоман

„Ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградата на СОУ „Христо Ботев" – гр. Драгоман

РЗП: 1480 м²
Клас на енергийна ефективност: А


Обществени сгради с учебно предназначение

Извършени дейности:

Изготвяне на предложение за кандидатстване по схема за кандидатстване за безвъзмездна помощ, Бщджетна линия BG161PO001/4.1-01/2007 „ Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие" с проект „ Ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградите на –СОУ „Христо ботев" и детска ясла" Здравец" гр.Драгоман" включващо апликационни форми и приложения към тях. Изработка на „Идейни проекти за реконструкция, ремонт и обновяване на СОУ „Христо Ботев" и детска ясла „Здравец"

 

 Обекта се финансира по Оперативна програма „Регионално Развитие"

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Драгоман

Стойност

485 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Консултантска дейност по европроекти