Жилищна група, Кръстова вада, гр. София

Жилищна група в УПИ II кв.146,м. „Кръстова вада",-Обслужващи обекти Околовръстен път" р-н „Витоша", гр. София

РЗП: 43276.81 м²

 

Извършени дейности:

Извършени дейности:Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"Литос – Айбилд"

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството