Проект СБАЛАГ-Майчин дом ЕАД - енергийна ефективност

„СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД проект: „Извършване на строително –ремонтни работи по проект за енергийна ефективност „

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строитлството: Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството