Трисекционна жилищна сграда, гр. Банско

"Трисекционна жилищна сграда" в УПИ-I и УПИ-V- 2915, 2879, 2880 ,2914, кв. 139 , гр. Банско

 florymont-bansko

РЗП: 14 208 м2
Срок на строителство: 24 месеца

 

Извършени дейности:

Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители;; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

florymont-bansko3florymont-bansko4

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Зет пропъртис " АД

Стойност

10 142 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството