Университет по библиотекознание и информационни технологии, грСофия

Университет по библиотекознание и информационни технологии, грСофия

Извършени дейности:

Извършени дейности: Инвеститорски контрол и управление на строителния процес на проект" Текущ ремонт на дренажна система в сгадата на УниБИТ"; проект:"Реконструкция на вертикална планировка на околното пространство на УниБИТ"; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
УНИБИТ

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството