Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, бул. Сливница, гр. София

"Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи – УПИ ІІІ и ІV, кв. 123а, район Люлин, гр. София "

 

РЗП: 12 892 м²

Срок на строителство: 26 месеца

 

Извършени дейности:

Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

119 image121 002120 001

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"ПРОПЪРТИС ТРЕЙД" ЕООД

Стойност

Прогнозна стойност:

10 892 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството