Производствено-административна и складова база, НПЗ Искър-Юг, гр. София

"Производствено-административна и складова база", в УПИ IV - 51, кв. 16, м. НПЗ "Искър-Юг", гр. София

80 IMG 9013-web

 

РЗП: 2416 м2

Срок на строителство: 11 месеца

Извършени дейности:

Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали; Координация на осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ;

79 IMG 9012a-web81 IMG 9016a-web82 IMG 9017-web83 IMG 9019-web

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Италбул Шуус" ЕООД

Стойност

2 736 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството