Площадка Арома, за комбинат Арома, гр. София, ул. Кирил Благоев 12

«Площадка Арома, находяща се в ПИ пл. № 955, попадащ в УПИ І - за комбинат Арома, гр. София, ул. «Кирил Благоев» 12, подобект «Производство на козметични продукти в GMP среда»

 

РЗП: 13 680 м²
Срок на строителство: 12 месеца

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строитлството: Участие в преговори за избора на подизпълнители и доставчици;Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;Изготвяне на Финансов план за извършване на договорени плащания;Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на част „Енергийна ефективност" на инвестиционен проект.

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"АРОМА" АД

Стойност

8 000 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството