Супермаркет РОДА-Студентски град, гр.София

roda

 

Извършени дейности:

Извършени дейности: Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР, контрол накачеството на влаганите материали;

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„МПИ ПАРТНЪРС" ООД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството